Serveis de l’associació

SERVEIS TERAPÈUTICS

  • Suport i Taller Individual  

Actualment es realitza intervenció psicològica cognitiu-conductual i educativa de suport pel desenvolupament de les habilitats socials i comunicatives, comprensió i gestió de les emocions, tècniques de resolució de conflictes i autonomia. Es treballa simptomatologia i necessitats de la persona de forma global per fomentar el seu desenvolupament.

S’està treballant per poder oferir properament:Taller d’Habilitats Socials en Grup

Consisteix en una intervenció psicològica i educativa en grups reduïts d’infants, adolescents o adults dirigida a fomentar el desenvolupament de les habilitats socials i de la comunicació, la resolució de conflictes i la cognició social.

  • Orientació Diagnòstica

Sessions d’avaluació psicopatològica i cognitiva de l’infant, adolescent o adult amb sospita de presentar trastorn de l’espectre de l’autisme. El diagnòstic el fan professionals acreditats en l’ús de les eines ADI-R i ADOS. Els resultats obtinguts es retornen en forma de informe escrit.  ATEATE ofereix un servei de diagnòstic i valoració inicial que pugui resoldre els dubtes dels familiars o, si més no, servir de segona opinió quan ja es comptin amb informes anteriors.

  • Aula multisensorial / Psicomotricitat

Es realitza en una aula multisensorial per a facilitar l’experimentació corporal com a base del procés del desenvolupament integral del nen, millorant les funcions i processos motrius, afectius, socials i cognitius amb l’acompanyament d’un terapeuta ocupacional amb formació específica en aules snozeleen

SERVEIS A LA FAMÍLIA

  • Grups de suport mitjançant xarxes socials

En aquest espai totes les persones associades formen part d’un grup virtual a fi de rebre suport, informació, assessorament, etc.. L’acompanyament a les famílies és bàsic per proporcionar informació, recursos i suports que afavoreixin el desenvolupament i benestar de la persona amb TEA i el seu entorn.
  • Centre de documentació

Disposem de biblioteca gestionada per l’associació perquè les famílies puguin accedir a lectures relacionades amb l’autisme. S’està treballant per poder oferir properament Grups D’Ajuda Mútua ( GAM) als afectats i les seves famílies: En aquests espais es proporciona informació, es comparteixen experiències, estratègies i dubtes. Es tracten temes de tot tipus que poden preocupar a les famílies (estratègies per afrontar l’ansietat, temps familiar de qualitat…) i es posen en comú estratègies.
  • Xerrades Formatives

Les xerrades és realitzen al llarg de tot l’any tractant diversos temes. Com poden ser:  la integració sensorial, la inclusió escolar, l’ alimentació, etc.
  • Espais d’oci

Des de l’Associació  es pretén desenvolupar diferents activitats d’oci familiar amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels infants i joves amb autisme i les seves famílies. També s’està treballant per realitzar una campus d’estiu si la demanda de les persones associades així ho requereix.

SERVEIS A EMPRESES I ENTITATS

Oferim assessorament a les entitats, associacions i empreses interessades en millorar la inclusió de les persones amb TEA.
Translate
Instagram
WhatsApp
× Parlem?